Storforbruger - alkoholiker - afhængig - nogle definitioner

Det gennemsnitlige alkoholforbrug i Danmark har de senere år ligget på ca. 1 l. ren alkohol om måneden pr. indbygger over 14 år. Det viser sig imidlertid, at 400.000 personer drikker halvdelen af alkoholen i Danmark, hvilket svarer til 14 genstande pr. dag pr. person. Det øvrige Danmark drikker 1,5 genstand pr. dag.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anvender ikke betegnelsen misbrug om alkohol. Man taler i stedet om et storforbrug (blandt andet fordi alkohol er et legalt rusmiddel).

 

Definition af alkoholisme

Denne definition er udarbejdet og vedtaget af American Society of Addiction Medicine og National Council on Alcoholism and Drug Dependence.
Den vedtagne engelske tekst kan ses på http://www.ncadd.org/defalc.html

Alkoholisme er en primær, kronisk sygdom, hvor genetiske, psykosociale og miljømæssige faktorer influerer på dens udvikling og manifestation. Sygdommen er ofte fremadskridende og dødelig. Den er karakteriseret ved konstant eller periodevis: svækket evne til at kontrollere indtagelsen af alkohol, fokusering på alkohol, fortsat brug af alkohol trods uønskede bivirkninger og manglende realitetssans især benægtelse.

Primær betyder at alkoholisme er en sygdom i sig selv i tillæg til og adskilt fra andre psykologiske lidelser, som kan være i forbindelse hermed. Primær antyder, at alkoholisme ligesom narkomani ikke er et symptom på en underliggende sygdom.

Sygdom betyder en ufrivillig tilstand. Den repræsenterer summen af abnorm opførsel udvist af en gruppe individer. Denne opførsel er associeret med et specifikt fælles karaktertræk, hvad der får disse individer til at afvige fra normen, og derved giver dem et handicap.

Ofte fremadskridende og dødelig betyder, at sygdommen udvikles konstant over tid, og at fysiske, psykiske og sociale ændringer fører til stadig forværring efterhånden som drikkeriet fortsættes. Alkoholisme forårsager for tidlig død som følge af forgiftning, organproblemer primært i hjernen, leveren og hjertet; men også mange andre organer, ligesom alkoholisme er årsag til selvmord, mord, trafikdrab og andre traumatiske hændelser.

Svækket evne betyder manglende evne til at kontrollere mængden af indtagelsen af alkohol enten konstant eller periodevis og/eller kontrollere afvigende opførsel under indflydelse af alkohol.

Fokusering i forbindelse med brug af alkohol indikerer overdreven tankevirksomhed omkring rusmidlet alkohol, dets virkning og/eller dets brug. Den relative værdi, der tillægges alkohol, fører ofte til tilsidesættelse af andre af livets vigtige områder.

Uønskede bivirkninger er relaterede problemer eller svækkelse af: det fysiske helbred (abstinenser, skrumpelever, mavekatar, hukommelsestab, "dårlige nerver"), det psykiske helbred (nedsat tænkeevne, ændring i humør og opførsel), social omgang med andre (ægteskabelige problemer, børnemishandling, forringede sociale relationer), nedsat arbejdsevne (uddannelse eller job) og juridiske, økonomiske eller åndelige problemer.

Benægtelse skal ikke her opfattes som den psykiske forsvarsmekanisme, der bruges for at omgå en bestemt hændelse; men en mere bred definition som inkluderer en række foretagne manøvrer for at mindske det faktum, at alkohol i virkeligheden i højere grad er årsag til problemerne. Benægtelse bliver en integreret del af sygdommen og udgør en væsentlig hindring ved behandling af alkoholisme.

 

Misbruger ifølge WHO
Ifølge WHO´s definition er »en misbruger den, der indtager et givent rusmiddel i et sådant omfang, at vedkommendes afhængighed fører til:

 • mærkbare psykiske forstyrrelser
 • nedsat fysisk sundhed
 • ødelagte menneskelige relationer
 • og manglende evne til at fungere socialt og økonomisk«.

Afhængighedssyndromet ifølge WHO
Rusmidler skaber afhængighed. Diagnosen afhængighedssyndrom benyttes, når en person i sin adfærd opfylder de kriterier, som fremgår af diagnosesystemet ICD-10 (»International Classification of Deseases«), der er udarbejdet af Verdens Sundheds Organisationen, WHO.
En person lider af et afhængighedssyndrom, når 3 eller flere af følgende kriterier har været til stede inden for et år:

 • trang
 • svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
 • abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
 • toleranceudvikling
 • dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
 • vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Syndrom
WHO definerer afhængighed som en sygdom. Et syndrom er en gruppe af symptomer som optræder som et samlet sygdomsbillede, og som formodes at have årsagssammenhæng.

Afhængighed - hjernens belønningssystem
Nyere forskning har kortlagt det, som i dag kaldes belønningssystemet. Ved sult og tørst opleves fysisk ubehag med rastløshed, irritabilitet og aggressivitet. Denne tilstand kan bringe mennesker til at foretage grænseoverskridende handlinger. Ved at spise og drikke forsvinder ubehaget - samtidig opnås en tilstand af psykisk velvære i form af ro og afslappethed. Hjernens belønningssystem registrerer tilfredsstillelse af behov.  Det der kendetegner rusmidler er, at de kan aktivere belønningssystemet. Rusmidlerne afhængighedsskabende virkning beror på stoffernes evne til at aktivere/tilfredsstille belønningssystemet.

Trang
Trang eller psykisk afhængighed af de forskellige rusmidler indtræder efter kortere eller længere tids brug. Mange mennesker kan drikke alkohol gennem flere år uden at blive afhængige. Ligeledes er der fra person til person, en betydelig forskel på hvor store mængder af et givet rusmiddel der skal til, før afhængigheden er etableret. Dette må tilskrives den biologiske variation, der findes inden for alle dyrearter.

Styre indtagelsen - kontroltab
Er man først blevet afhængig, magter den afhængige ikke længere at kontrollere mængden af alkohol der indtages. Man kan ikke længere nøjes med en enkelt eller to - der bliver drukket igennem - hver gang. Det kaldes også kontroltab. Den afhængige har "mistet herredømmet over flasken". Forsøg på at styre indtagelsen lykkes kun i korte perioder, hvorefter den afhængige igen oplever flere kontroltab.

Psykisk afhængighed - abstinenser
Psykisk afhængighed eller stoftrang er en helt central egenskab ved rusmidler. Tilstanden antages udløst af biokemiske processer i central-nerve-systemet knyttet til belønningssystemet, og er karakteriseret ved en trang til at fortsætte stofindtagelsen for at opnå velvære og/eller undgå ubehag. Stopper en alkoholafhængig person alkoholindtagelsen et år eller to, er vedkommende ude af sit storforbrug; men afhængigheden er fortsat til stede. For så snart vedkommende bare drikker nogle få genstande, vil den psykiske afhængighed, udløst af belønningssystemet, igen styre drikketrangen.

Fysisk afhængighed - abstinenser
Fysisk afhængighed betyder, at man ved ophør med indtagelsen af et rusmiddel får det fysisk dårligt, også kaldet abstinenser. Det kan f.eks. være kuldegysninger, rystelser - især på hænderne, svedeture, hovedpine eller kramper. Det er et kendetegn ved fysiske abstinenser, at de kan behandles ved indtagelse af rusmidlet.

Tolerans
Organismen har udviklet tolerans overfor et rusmiddel, når der skal større og større doser til for at opnå samme ruspåvirkning. Eller sagt på en anden måde, hvis man konstant indtager den samme dosis af et rusmiddel, så vil rusvirkningen aftage i takt med toleransudviklingen. Man skelner mellem metabolisk tolerans, hvor kroppen bliver bedre til at nedbryde rusmidlet, og farmakologisk tolerans, hvor central-nerve-systemet på forskellig vis ændrer følsomhed overfor rusmidlet. Kroppen vil kompensere for stadig større mængder af alkohol - man kan tåle mere. Senere er kroppens mulighed for at kompensere brudt sammen, og man kan ikke tåle særlig meget - man bliver kraftigt påvirket af selv små mængder alkohol.

Dominerende rolle og fortsat brug
En afhængig vil bruge stadig flere og større ressourcer på at få dækket sit behov for alkohol. De etiske og moralske grænser flyttes hele tiden. Den afhængige ved godt, at der er noget galt; men fortsætter sit misbrug på trods af alvorlige advarsler (kraftige abstinenser) og eventuelle skader på organer (nervebetændelse, ødelagt bugspytkirtel, forhøjede levertal).

 

Terence.T. Gorskis sygdomsbeskrivelse

T.T. Gorski er en meget anerkendt misbrugsekspert. Hans korte beskrivelse af sygdommen kemisk afhængighed er følgende:

 1. kortfristet tilfredsstillelse
 2. langsigtet smerte
 3. misbrugspræget tankegang
 4. øget tolerance
 5. kontroltab
 6. biologiske, psykiske og sociale skader

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad