Arbejdspladsen

Når man vælger at tage en alvorlig samtale om alkohol, er det vigtigt, at man kan dokumentere nedsat arbejdsevne. Ofte har alkoholikeren en god forklaring på hver enkelt "uheldig" episode; men der er (for) mange episoder. Konkret og præcis dokumentation er vanskelig at afvise. Man bør hverken vise medlidenhed eller foragt; men holde sig til fakta. 

Arbejdspladsen er en meget vigtig del af alkoholikerens identitet. At true en alkoholiker med fyring er ofte den vigtigste trussel. Arbejdet går forud for familien, fordi arbejdet er det økonomiske grundlag for alkoholforbruget.

Det kan være svært som arbejdsgiver at tale alvorligt, med en alkoholiker, om netop alkohol.

Arbejdslederen vil ofte føle, at det er en voldsom indgriben i den personlige frihed. På den anden side kan arbejdsgiveren ikke være tjent med, at medarbejderen til stadighed ikke lever op til sine forpligtelser. Derudover ændrer kollegaerne adfærd. De dækker over alkoholikeren - de kontrollerer og i mange tilfælde udfører vedkommendes arbejdsopgaver.

Risikoen for ulykker forøges. I en uvant situation som kræver hurtig reaktion, kan alkohol have konsekvenser for medarbejderes reaktionsevne og -tid.

Ofte er det et spørgsmål om at udvikle eller afvikle medarbejderen.

En virksomhed bør have en alkoholpolitik. En politik, der ikke blot hedder "Vi drikker ikke i arbejdstiden"; men også indeholder konkrete løsninger. En alkoholpolitik bør indeholde tilbud om behandling og løfte om, at behandlingen på ingen måde influerer på alkoholikerens avancementsmuligheder. Udarbejdelsen af selve politikken bør inddrage:

 • ledelsen
 • personaleafdelingen
 • tillidsmænd
 • sikkerhedsrepræsentanter

Det er væsentligt billigere - økonomisk - at sende en medarbejder i behandling, frem for at skulle afskedige, antage og oplære en ny medarbejder. Som tommelfingerregel koster det et halvt års løn at udskifte en medarbejder.

En arbejdsplads kan kontakte et behandlingshjem direkte, hvis man har et problem med en ansat.

Det er vigtigt, at man på forhånd har inddraget medarbejderens chef og tillidsmand, dels for at få fastlagt om der er et alkoholproblem, dels at sikre dokumentation for påstandene. Man kan med fordel inddrage en ekstern konsulent, der kan anvise konkrete behandlingsmuligheder. 

Hvis man enes om, at medarbejderen skal i behandling, er det vigtigt, at såvel virksomhedens som medarbejderens ansvar er klart defineret både før, under og efter behandlingen.

Udgifter til behandling er fradragsberettiget for arbejdspladsen, og medarbejderen bliver ikke beskattet af værdien af behandlingen (Ligningslovens § 30) såfremt:

 1. Behandlingen er et led i virksomhedens personalepolitik
 2. Der forelægger en lægehenvisning til behandling 

Den konkrete aftale om behandling kan være er en aftale mellem den enkelte leder og medarbejder og behøver ikke til komme til andres kendskab.

På arbejdsmiljøportalen http://www.arbejdsmiljoeportalen.dk/sw19352.asp findes gode hints til en alkoholpolitik.
HK har udgivet en god pjece - pjecen kan downloades her http://hk.dk/www/servicenavigation/publikationer_og_pjecer/arbejdsmiljoe/alkohol 

Her er et eksempel på en - meget kortfattet - aftale/del af personalepolitik

Aftale om behandling af alkoholforbrug

 1. Virksomheden ønsker som et led i sin personalepolitik, at sikre den ansatte bedst mulig trivsel.
 2. Virksomheden er således opmærksom på, at enkelte ansatte kan have vanskeligt ved alene at løse særlige personlige problemer, hvorfor virksomheden i særlige tilfælde kan træde hjælpende til.
 3. Der tænkes i denne særlige forbindelse på et vedvarende stort alkoholforbrug. Et forbrug, der er af et sådant omfang, at virksomheden skønner, at medarbejderen kan behøve hjælp til at bringe forbruget ned, i modsat fald er virksomheden nødsaget til at overveje det fortsatte ansættelsesforhold.
 4. Virksomheden skønner, i samarbejde med den ansatte, den ansattes foresatte og den ansattes tillidsmand, at den ansatte har behov for professionel hjælp udefra. Virksomheden vil, umiddelbart efter underskrivelsen af denne aftale, foretage de nødvendige foranstaltninger til igangsættelse af et egentligt behandlingsforløb, med det formål at reducere alkoholforbruget.
 5. Behandlingsforløbet forestås af professionelle terapeuter uden indblanding fra virksomheden.
 6. Virksomheden, den ansatte og den ansvarlige behandlende terapeut/Institution aftaler i fællesskab, inden behandlingens påbegyndes, hvilke krav den ansatte skal overholde for at bevare sin fortsatte tilknytning til virksomheden.
 7. Udgifter i forbindelse med behandlingsforløbet afholdes af virksomheden.
 8. Behandlingsperioden anses som sygdomsfravær, og vil blive aflønnet efter gældende overenskomst.
 9. Behandlingsperioden vil ikke få indflydelse på den ansattes fortsatte karriereforløb og -udvikling, såfremt behandlingen gennemføres tilfredsstilende.
 10. Denne aftales indhold kommer kun til medunderskrivernes kendskab.
 11. Såfremt den ansatte overholder denne aftales stykke 6 i tolv måneder efter endt behandling, destrueres dokumentationen for herværende aftale.

Underskrifter – dato _________________

Den ansatte: ________________________________

Den ansattes foresatte: ________________________

Evt. den ansattes tillidsmand: ______________________

Ansvarlig terapeut: ____________________________

Behandling påbegyndes d: ________ på Institution: ________________________ 

 

 

tilbage   home   sitemap   fremad
 tilbage home  sitemap fremad